profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb
geologie
  – hydrogeologie
  – inženýrská geologie
  – zpracování výsledků prací

vodohospodářství
  – monitoring vypouštěných odpadních vod
  – monitoring pitných vod (vodojemy, koncoví spotřebitelé)

ekologie
  – vypracování tzv. základní zprávy
  – ověřování rozsahu znečištění
  – sanace znečištění
  – supervize sanačních prací
  – skládky odpadů
  – hodnocení vlivu znečištění na životní prostředí
  – odpadové hospodářství

technické práce
  – odběry vzorků vod pitných, odpadních, podzemních, povrchových, bazénových
  – odběry vzorků zemin, kalů, odpadů
  – vrty průzkumné, jímací, monitorovací
  – čerpací a stoupací zkoušky včetně vyhodnocení
  – kamerové prohlídky vrtů a kanalizace
  – dezinfekce a čištění studní a vrtů