profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
   -vypracování
    tzv. základní zprávy

   -ověřování rozsahu     znečištění
   -sanace znečištění
   -supervize sanačních prací
   -skládky odpadů
   -hodnocení vlivu znečištění     na životní prostředí
   -odpadové hospodářství
 technické práce
 ceník služeb
VYPRACOVÁNÍ TZV. ZÁKLADNÍ ZPRÁVY
Základní zpráva v rámci IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění)


Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. byl s účinností od března 2013 novelizován novelou č. 69/2013 Sb., která zavádí povinnost provozovatele zařízení podléhajícího integrovanému povolení předložit jako součást žádosti o toto povolení a jeho změnu takzvanou základní zprávu.

Vypracování této zprávy je provozovatel povinen zajistit v případě, že jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. Cílem zavedení této povinnosti je získání informací o stavu znečištění půdy a podzemních vod v době zahájení provozu zařízení, které umožní učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu tohoto zařízení.

Základní zprávu mohou zpracovat pouze odborně způsobilé osoby podle §3 zákona o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.).

Provozovatelé stávajících zařízení podléhajících integrovanému povolení jsou povinni předložit základní zprávu v rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení po 7. lednu 2014. Provozovatelé zařízení nově zařazených do režimu integrovaného povolení jsou povinni předložit základní zprávu v rámci žádosti o integrované povolení, které musí získat do 7. července 2015.

Další informace o IPPC naleznete na webu Ministerstva životního prostředí a na webu informačního systému integrované prevence.