profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
   -vypracování
    tzv. základní zprávy

   -ověřování rozsahu     znečištění
   -sanace znečištění
   -supervize sanačních prací
   -skládky odpadů
   -hodnocení vlivu znečištění     na životní prostředí
   -odpadové hospodářství
 technické práce
 ceník služeb
  • průzkum horninového prostředí z hlediska znečištění cizorodými látkami

  • průzkumné vrtané či ruční sondy, monitorovací hydrogeologické vrty

  • kvalifikované odběry vzorků zemin, povrchových a podzemních vod, odpadů, kalů a půdního vzduchu

  • statické odběry vzorků vod ručními odběráky

  • dynamické odběry vzorků vod ponornými čerpadly

  • modelové řešení pohybu kontaminace prostředím

  • výpočty rychlosti postupu a dosahu znečištění


  •