profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


  Aktuálně:
  Odprodej použitých
  přístrojů z laboratoře

Upozornění pro zákazníky: Rozbory vody pro soukromníky od 1. 1. 2016 neprovádíme.

Aktuálně: Odprodej použitých přístrojů z laboratoře

Vodní zdroje GLS Praha jako akciová společnost vznikla v roce 1992 transformací v rámci velké privatizace z části státního podniku Vodní zdroje Praha, který byl založen v roce 1957. Základní činností společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. je hydrogeologický průzkum, využívání, jímání a ochrana podzemních vod, vodohospodářské práce a práce s těmito činnostmi související. Další významnou činností firmy je řešení problematiky aplikované ekologie, a to zejména řešení náprav starých ekologických škod, včetně jejich průzkumu a ocenění, ale také klasických geologických oborů, především inženýrské geologie.

Vodní zdroje GLS Praha a.s. i její pracovníci jsou držiteli specializovaných oprávnění – odborné způsobilosti MŽP pro práce v hydrogeologii, sanačních geologických pracích, inženýrské geologie; certifikátů manažer vzorkování podzemní vody, manažer vzorkování odpadní vody, manažer vzorkování odpadů a dalších. Od roku 1999 má firma Vodní zdroje GLS Praha a.s. zaveden a udržován systém řízení jakosti ISO 9001. Pracovníci firmy se pravidelně účastní odborných konferencí, seminářů a praktických školení.

Na území České republiky Vodní zdroje GLS Praha a.s. aktivně spolupracuje s orgány státní správy, jako je MŽP, MF (dříve FNM ČR), MZe, MRR, a to zejména při řešení řady zakázek v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost spolupracuje s řadou významných soukromých investorů v oblasti aplikované geologie a ekologie. Své služby společnost Vodní zdroje GLS Praha a.s. poskytuje ve značné míře také v komunální sféře obcím a městům.

V neposlední řadě poskytujeme služby soukromým osobám, např. budování vodních zdrojů, vypracování hydrogeologických či inženýrskogeologických posudků, čištění a dezinfekce studní, odběry vod a dalších materiálů.

Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 13. 10. 2015
Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 18. 9. 2014
Zápis z valné hromady 18. 9. 2014
Protinávrh akcionáře k bodu 2. programu jednání VH, došlý 15. 9. 2014
Návrh nových Stanov společnosti
Znění nových Stanov společnosti
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2013
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy za rok 2012

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001